Ứng dụng chỉ thị microsatelite phân biệt quần đàn tôm hùm xanh (Parulirus homarus) ở Việt Nam và Sri Lanka

Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn1, Đặng Thúy Bình2, Trần Quang Sáng2, Nguyễn Minh Châu1, Phạm Thị Hạnh3

1Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III; 2Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang; 3Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang

Fulltext

Related

Others